Biz hakda

Kompaniýanyň medeniýeti

Biziň wezipämiz:
Ygtybarly, daşky gurşaw we ýeňil şlang ýasamak

Esasy gymmatlyklarymyz

Ilki bilen müşderiler

Yhlas

Ilki bilen topar

Dowamly yzarlamak, hiç wagt ýüz öwürmäň

Ajaýyp ýerine ýetiriş

Innowasiýa

aboutimg

Görüşimiz:

Müşderileriň 100% kanagatlanmagyny yzarlaň
Dünýädäki sarp edijileriň 80% -i 2050-nji ýyla çenli daşky gurşawy goramak şlanglaryny ulansyn.
100,000 satyja 2030-njy ýyla çenli pul gazanmaga kömek eder

Kompaniýanyň taryhy

 • 2004-nji ýylda
  ABŞ-da döredilen “Lanboom Rubber & Plastic Co., Ltd.” biz öz arzuwymyzy başladyk, ualyllyk satuw dolanyşygy: 1,4 million dollar
 • 2007-nji ýylda
  Hytaýyň önümçilik zawody: Dongyang Langsheng Kauçuk we Plastik Co., Ltd. esaslandyryldy, ýyllyk satuw dolanyşygy: 5,7 million dollar
 • 2011-nji ýylda
  ISO9001 / TS16949 / CE / Reach / Rohs we ş.m. ýaly köp sanly tassyknama we şahadatnama aldyk. Walmart / Geýts we ş.m. zawod barlagy. Satuwyň ýyllyk dolanyşygy: 150 million dollar.
 • 2018-nji ýylda
  Kabul edilen ERP dolandyryş ulgamy, ýuka önümçilik önümçiligini dolandyrmak, 7S tabşyrylan dolandyryş, ualyllyk satuw dolanyşygy: 90 million dollar
 • 2020-nji ýylda
  Içerde we daşary ýurtda müşderi bilen 10 göterimden gowrak strategiki hyzmatdaşlyk taslamasy bilen ylalaşyldy, Satuwyň ýyllyk dolanyşygy: 0,25 milliard dollar.
 • Kompaniýanyň gymmaty

  Dikintegrasiýasenagaty

  Biziň pudagymyz marka dolandyryş-çig mal-şlanglar-şlang reel sanjym önümlerinden.

  Çykdajylara gözegçilik artykmaçlygy

  Senagaty wertikal birleşdirmek arkaly, önümleriň çykdajy artykmaçlygyny we hiline gözegçilik edip, çig maldan taýýar önümlere çenli dürli önümleriň çykdajylaryna gözegçilik edip bileris.

  Resurs üpjünçiliginiň artykmaçlyklaryny birleşdiriň

  Kauçuk we plastmassa senagatynda materiallaryň 80% -den gowragyny, ýörite şlanglary, şlang rulonlaryny we müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli pudaklara sanjym önümlerini öndürip bileris.

  Täze önümleriň artykmaçlyklary

  Professional çig mal R&D toparymyz bar, ýokary netijelilik we güýçli döredijilik bilen önüme we bazary ulaltmak üçin yzygiderli täze materiallary taýýarlaýarys.

  Çig mal

  Daşky gurşawa arassa we toksin däl, doldurylmadyk kalsiý güýji. Ozon, döwülmäge we ýangyna garşylyk. Iň ýokary dartyş güýji. Özbaşdak öndürilen materiallar we gaty tygşytly materiallar dürli pudaklaryň talaplaryna laýyk gelýär, Nitrile Kauçuk ABŞ we Germaniýadan we ş.m.

  Ösen önümçilik tehnologiýasy we ussatlyk

  Europeanewropanyň iň täze tehnologiýa önümçiligini ulanmak. Adaty enjamlardan 2-den 3 esse ýokary öndürijilikli enjamlar. Şlangyň görnüşini üýtgetmek we durnukly hilini saklamak üçin tehnologiýamyz bilen.

  Toparyň tanyşdyrylyşy

  Toparyň tanyşdyrylyşy (2)
  Toparyň tanyşdyrylyşy (1)

  Kompaniýanyň hormaty