Habarlar

 • Dogry Jackhammer howa şlangyny saýlamagyň ähmiýeti

  Dogry Jackhammer howa şlangyny saýlamagyň ähmiýeti

  Jekmer ulanylanda, işiň netijeli we ygtybarly ýerine ýetirilmegi üçin zerur enjamlaryň bolmagy möhümdir.Jekhammer gurnamagynyň köplenç äsgerilmeýän, ýöne möhüm bölegi howa şlangydyr.Howa şlanglary gysylan howany kompressordan üçünji ýere geçirmek üçin jogapkärdir ...
  Koprak oka
 • Ussahanada el bilen howa şlangyny ulanmagyň artykmaçlyklary

  Ussahanada el bilen howa şlangyny ulanmagyň artykmaçlyklary

  DIY höwesjeňi ýa-da dükan hünärmeni bolsaňyz, ygtybarly we täsirli howa şlangynyň rulonynyň möhümdigini bilýärsiňiz.Howa şlanglaryny dolandyrmak we guramak meselesinde el bilen howa şlangynyň makarasy oýun çalşygy bolup biler.Bu blogda ulanmagyň peýdalaryny öwreneris ...
  Koprak oka
 • Pressureokary basyşly pürküji şlanglaryň hyzmat möhletini nädip saklamaly we uzaltmaly

  Pressureokary basyşly pürküji şlanglaryň hyzmat möhletini nädip saklamaly we uzaltmaly

  Agriculturalokary basyşly pürküji şlanglar, oba hojalygyna sepmekden başlap, senagat arassalaýyşa çenli dürli goşundylar üçin zerurdyr.Bu şlanglar ýokary basyşlara garşy durmak we güýçli spreý bermek üçin niýetlenendir, ýöne uzak ömri üpjün etmek üçin degişli tehniki hyzmaty talap edýär ....
  Koprak oka
 • Tikenli şlang armaturlary üçin iň soňky gollanma: Bilmeli zatlaryňyz

  Tikenli şlang armaturlary üçin iň soňky gollanma: Bilmeli zatlaryňyz

  Tikenli şlang birikdirmeleri, şlanglar üçin ygtybarly we ygtybarly birikmeleri üpjün edýän köp pudakda möhüm komponent.Bu birikdirmeler, adaty tikenekli şlang birikdirmelerinden has ýiti barbalary bar, bu gysgyçlary ýa-da ferrulary ulanman rezin reňkli şlanglary tutmaga mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • Fireangyn şlang enjamlaryny dogry ulanmagyň we hyzmat etmegiň ähmiýeti

  Fireangyn şlang enjamlaryny dogry ulanmagyň we hyzmat etmegiň ähmiýeti

  Fireangyn şlangy enjamlary islendik ýangyn söndüriş işiniň möhüm bölegidir.Suwy ýa-da beýleki ýangyn söndüriji serişdeleri ýangynyň merkezine eltmek üçin zerurdyr we ony dogry ulanmak we tehniki hyzmat etmek ýangyn söndürijiniň howpsuzlygyny we netijeliligini üpjün etmekde möhümdir ...
  Koprak oka
 • Islegleriňize laýyk howa şlangynyň diapazonyny saýlamak üçin iň soňky gollanma

  Islegleriňize laýyk howa şlangynyň diapazonyny saýlamak üçin iň soňky gollanma

  Howa gurallary we enjamlary barada aýdylanda, amatly howa şlangynyň bolmagy iň amatly öndürijiligi we howpsuzlygy üpjün etmek üçin möhümdir.Bazarda köp wariant bar we aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk birini saýlamak gaty kyn bolup biler.Bu gollanmada, öwreneris ...
  Koprak oka
 • LanBoom Hose Reel bilen bagyňyzy tertipli saklaň

  LanBoom Hose Reel bilen bagyňyzy tertipli saklaň

  Ösümlikleriňizi suwarmak üçin her gezek bag şlangynyň üstünden yzygiderli aýlanmakdan ýa-da bulaşyklykdan ýadadyňyzmy?Şeýle bolsa, LanBoom siziň üçin iň oňat çözgüt - ýokary hilli şlang makasy.LanBoom-da, açyk giňişlik org-yňyzy saklamagyň möhümdigine düşünýäris ...
  Koprak oka
 • LPG şlanglarynyň howpsuzlygyny we netijeliligini üpjün etmek

  LPG şlanglarynyň howpsuzlygyny we netijeliligini üpjün etmek

  Nahar bişirmek, ýylatmak we önümçilik amallary ýaly dürli programmalar üçin LPG (suwuklandyrylan nebit gazy) ulanylanda howpsuzlyk hemişe birinji orunda durýar.LPG ulanylanda howpsuzlygy we netijeliligi üpjün edýän esasy komponentleriň biri LPG şlangydyr.Bu blogda biz ...
  Koprak oka
 • PVX bölejikleriniň dürli ulanylyşy

  PVX bölejikleriniň dürli ulanylyşy

  Poliwinil hlorid bölejikleri diýlip hem atlandyrylýan PVC bölejikleri, dürli pudaklarda giňden ulanylýan köpugurly materialdyr.Bu bölejikleri dürli önümlerde şekillendirip we şekillendirip bolýanlygy sebäpli dürli usullar bilen ulanyp bolýar.Ekstruziýadan sanjym galyplaryna çenli, ...
  Koprak oka
 • Suw şlangy bilen bagyňyzy tertipli saklamak

  Suw şlangy bilen bagyňyzy tertipli saklamak

  Owadan bagyň bolmagy söýginiň zähmetidir.Iň oňat görünmegi üçin köp wagt, güýç we tehniki hyzmat gerek.Bagy bejermegiň möhüm tarapy gazonyň we ösümlikleriň gülläp ösmegi üçin ýeterlik suw almagyny üpjün etmekdir.Ine, şlang makasy gelýär ...
  Koprak oka
 • Ultimate makara: Howpsuzlygy we netijeliligi üpjün etmek

  Ultimate makara: Howpsuzlygy we netijeliligi üpjün etmek

  Häzirki wagtda çalt depginde ösýän dünýäde howpsuzlyk we netijelilik islendik iş ýerinde möhüm faktorlar bolup durýar.Elektrik şnurlaryny dolandyrmak barada aýdylanda, diňe bir tertipli bolman, eýsem golaýdakylaryň hemmesini howpsuz saklaýan ygtybarly çözgüt bolmaly.Ine, iň soňky ...
  Koprak oka
 • Iň soňky iýmit akymynyň şlanglary: Her aşhanada howpsuzlygy we netijeliligi üpjün etmek

  Iň soňky iýmit akymynyň şlanglary: Her aşhanada howpsuzlygy we netijeliligi üpjün etmek

  Üstünlikli azyk işini alyp barmak barada aýdylanda, howpsuzlyk we netijelilik barada gürleşip bolmaýar.Restorany, azyk gaýtadan işleýän zawody ýa-da naharhana kärhanasyny dolandyrýarsyňyzmy, dogry enjamlara eýe bolmak, mataý wagtynda ýokary hilli önüm öndürip biljekdigiňizi üpjün etmek üçin möhümdir ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7