Habarlar

 • Gyş diýen ýaly diýen ýaly: Şlanglaryňyzy dogry sakladyňyzmy?

  Güýçli gyşlar buzly awtoulag ýollaryny we öňdäki ädimleri aňladýar, ýöne öýüňiziň daşyndaky şlanglara täsirini göz öňünde tutmadyk bolmagyňyz mümkin.Suw möwsüm üçin öçürilen hem bolsa, şlanglary we burunlary daşarda goýmak doňdurma, zeper ýetmegine we gaty gymmat abatlanylmagyna sebäp bolup biler.Sakla ...
  Koprak oka
 • Basyş astynda: Weatherhli howa çydamlylygy zerurlyklaryna laýyk şlangy tapyň

  Basyş astynda: Weatherhli howa çydamlylygy zerurlyklaryna laýyk şlangy tapyň

  Howly işine gezek gelende, howanyň çydamlylygy möhümdir.Howluda tomusky güýmenjäniň iň erbet tarapy, şlangyň döwülmegi sebäpli taslamalaryňyzyň hemmesiniň gysgalmagydyr.Eger ýarylmagyna sebäp bolýan kinkler we gowşak nokatlar bilen iş salyşýan bolsaňyz, göz öňünde tutuň ...
  Koprak oka
 • Iýmit derejeli şlanglar üçin iň soňky gollanma

  Iýmit derejeli şlanglar üçin iň soňky gollanma

  Iýmit derejeli şlang näme?Iýmit derejeli şlanglar tohum, bölejik, piwo we suw ýaly iýmit önümlerini daşamak we eltmek üçin ulanylýar.Önümiň hapalanmagynyň öňüni almak üçin dürli programmalarda ulanylýar.Şlangyň iýmitini ygtybarly näme edýär?Ulanylmagy üçin tassyklanmak üçin iýmit kwasy ...
  Koprak oka
 • Gazon ideg etmek üçin bag şlangyna maýa goýmagyň dört sebäbi

  Gazonyňyza ideg etmek barada aýdylanda, size zerur boljak birnäçe möhüm enjam bar.Bag şlangynyň gazon ideginiň möhüm guralydygyny inkär edip bolmaz.Bag şlanglary dürli şekilde we ululykda bolýar, şonuň üçin haýsynyň ri bolandygyny bilmek kyn ...
  Koprak oka
 • Göz öňünde tutmaly bag şlangynyň 4 hili

  Göz öňünde tutmaly bag şlangynyň 4 hili

  Ösümligiň gülleri, miweleri ýa-da gök önümleri bolan öý bagyňyz bar bolsa, ösümlikleriňizi aňsat suwarmaga kömek edýän çeýe bag şlangy gerek.Şeýle hem gazony we agaçlary suwarmak üçin bag şlangy gerek bolar.Suw gaplary siziň talaplaryňyza laýyk gelmezligi mümkin, especi ...
  Koprak oka
 • Näme üçin sintetiki rezin saýlamaly?

  Näme üçin sintetiki rezin saýlamaly?

  Soňky ýyllarda köp sanly pudak, tebigy rezinden sintetiki ädim ätdi.Emma ikisiniň arasyndaky tapawut näme?Sintetikanyň dürli görnüşleri haýsylar we tebigy rezin şlanglara garşy durup bilýärlermi?Indiki makala ýatdan çykaryldy ...
  Koprak oka
 • Bäşinji bap - Kauçuk turbany ulanýan pudaklar

  Kauçuk turbalaryň çeýeligi we uýgunlaşmagy ony birnäçe pudakda komponent hökmünde ulanmak üçin zerur etdi.Kauçuk turbalar gaty çydamly we ygtybarly, şeýle hem uzak dowam edýär.Bu häsiýetler öýlerde suw we çe geçirmek üçin ulanmagy amatly edýär ...
  Koprak oka
 • Kauçuk turbalar nädip ýasalýar

  Kauçuk turbalar nädip ýasalýar

  Kauçuk turbalar, rezin düzümi sebäpli ýokary turba we çydamlylygy bolan elastomer, hemişelik zeper ýetmän uzalyp we deformasiýa edilip bilinýänligi sebäpli beýleki turbalardan tapawutlanýar.Bu esasan onuň çeýeligi, ýyrtyk garşylygy, rezil ...
  Koprak oka
 • Iň oňat bag şlangy ammary näme?(Siziň bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi)

  Iň oňat bag şlangy ammary näme?(Siziň bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi)

  Iň oňat bag şlangyny saklamak haýsy?Gysga jogap: bu siziň zerurlygyňyza bagly.Bu makalany okanyňyzdan soň, siziň üçin iň oňat bag şlangyny saklamak mümkinçiligini taparsyňyz.Şlang ammaryňyzy tapyň ...
  Koprak oka
 • Lanboom mahabat aýy!Sypdyr we ökün!

  Lanboom mahabat aýy!Sypdyr we ökün!

  Maglumatlarymyzy barlamak üçin bir minut gijikdirip bilersiňizmi?Sypdyr we ökün!“Lanboom Rubber & Plastics Co., Ltd.” orta ýyl reklama edýär!Müşderilere iň ýokary çykdajy hödürlemek üçin önümlerimiz, kompaniýamyzyň önümleri bilen arzan bahadan peýdalanar.
  Koprak oka
 • Daşarky grimp armaturlary

  Daşarky grimp armaturlary

  “Lanboom Rubber & Plastic Co., Ltd.” diňe bir önümleriň hiline ünsi jemleýän kärhana däl, eýsem yzygiderli gözleg we ösüş bilen meşgullanýan innowasiýa kärhanasydyr.2022-nji ýylda kompaniýamyz daşarky gyrgyç armaturlarynyň täze görnüşini öndürdi.Biri sorap biler, daşarky funksiýa näme ...
  Koprak oka
 • "Suw şlangyny saýlamaly bolanlary şu ýere gözläň"

  "Suw şlangyny saýlamaly bolanlary şu ýere gözläň"

  Lanboom kauçuk & Plastik Co., Ltd. şlang öndürmekde 10 ýyldan gowrak tejribe toplan kompaniýa, şlang önümçiligimiz köp ugurlary öz içine alýar.Bu onýyllyklaryň dowamynda toplanan tejribe toplamagymyz we elmydama innowasiýa ruhumyzdyr, şonuň üçin sagadymyzy eşideniňizde ynanarys ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3