Kauçuk turbalar nädip ýasalýar

Kauçuk turbalarrezin düzümi sebäpli beýleki turbalardan düýpgöter tapawutlanýar, bu güýçli we berkligi bolan elastomer, hemişelik zeper ýetmän uzalyp we deformasiýa edilip bilner.Bu esasan onuň çeýeligi, ýyrtyk garşylygy, çydamlylygy we ýylylyk durnuklylygy bilen baglanyşyklydyr.
Kauçuk turbalar iki prosesiň birini ulanyp öndürilýär.Birinji usul, rezin zolaklar turba bilen örtülen we gyzdyrylýan mandreliň ulanylmagydyr.Ikinji proses ekstruziýa bolup, rezin ölmek bilen mejbur edilýär.

NädipKauçuk turbalarýasaldy?

Mandrel prosesi
Kauçuk rulon
Mandrel prosesini ulanyp rezin turbalary öndürmek üçin ulanylýan rezin, rezin zolaklaryň rulonlarynda öndürmek üçin eltilýär.Turbanyň diwarlarynyň galyňlygy listleriň galyňlygy bilen kesgitlenýär.Turbanyň reňki rulonyň reňki bilen kesgitlenýär.Reňk zerur bolmasa-da, rezin turbanyň klassifikasiýasyny we soňky ulanylyşyny çözmegiň usuly hökmünde ulanylýar.

Kauçuk rulon

Freze
Kauçugy önümçilik prosesi üçin amatly etmek üçin, rezini tekizlemek we tekizlemek üçin rezin zolaklary gyzdyrýan degirmeniň üsti bilen işleýär.

Freze

Kesmek
Softumşak we ýumşak rezin, edilmeli rezin turbanyň ululygyna we galyňlygyna laýyk bolmak üçin deň ini zolaklara kesýän kesiji maşyna geçirilýär.

Kesmek

Mandrel
Kesmekde döredilen zolaklar mandrele iberilýär.Zolaklary mandrele salmazdan ozal, mandrel ýaglanýar.Mandeliň diametri rezin turbalaryň burçy ýaly takyk ölçeglerdir.Mandrel öwrülip barýarka, rezin zolaklar deň we yzygiderli ädim bilen örtülýär.
Mandrel
Kauçuk turbanyň islenýän galyňlygyna ýetmek üçin gaplamak prosesi gaýtalanyp bilner.

Güýçlendirmek gatlagy
Turbalar takyk galyňlyga ýetenden soň, rezin bilen örtülen ýokary güýçli sintetiki materialdan ýasalan berkitme gatlagy goşulýar.Gatlagyň saýlanylmagy rezin turbalaryň çydap biljek basyşy bilen kesgitlenýär.Käbir ýagdaýlarda goşmaça güýç almak üçin güýçlendiriji gatlak sim goşup biler.

Güýçlendirmek gatlagy

Jemleýji gatlak
Rezin zyňmagyň iň soňky gatlagy onuň daşky örtügidir.
Jemleýji gatlak
Tapmak
Kauçuk zolaklaryň dürli gatlaklary ulanylandan soň, gutaran turbanyň doly uzynlygy çygly neýlon lenta bilen örtülendir.Lenta kiçelip, materiallary bilelikde gysar.Lenta bilen örtmegiň netijesi, turbanyň daşarky diametrinde (OD) dokma görnüşi bolup, turbanyň ulanyljak ýerleri üçin aktiw we peýdasyna öwrülýär.

Wulkanizasiýa
Mandeliň üstündäki turbalar rezini bejerýän, elastik edýän wulkanizasiýa prosesi üçin awtoklawda ýerleşdirilýär.Wulkanizasiýa gutaransoň, gysylan neýlon lentasy aýrylýar.
Wulkanizasiýa
Mandelden aýyrmak
Turbanyň bir ujy basyş döretmek üçin berk möhürlenendir.Kauçuk turbany mandelden aýyrmak üçin suw çekilmegi üçin turbada deşik edilýär.Kauçuk turbalar mandelden aňsatlyk bilen süýşürilýär, uçlary kesilýär we gerekli uzynlyklara çenli kesilýär.

Ekstruziýa usuly
Ekstruziýa prosesi rezini disk şekilli ölmek arkaly mejbur etmegi öz içine alýar.Ekstruziýa prosesi bilen rezin turbalar ýumşak wulkanizirlenen kauçuk birleşmesini ulanýar.Bu usuly ulanmak bilen öndürilen bölekler ýumşak we ýumşak, ekstruziýa prosesinden soň wulkanizasiýa edilýär.

Iýmitlendirmek
Ekstruziýa prosesi rezin birleşmäniň ekstrudere iýmitlenmegi bilen başlaýar.
Iýmitlendirmek
Aýlanýan nurbat
Kauçuk birleşme iýmitlendirijini ýuwaş-ýuwaşdan galdyrýar we ony ölüme tarap hereket edýän nurbat bilen iýmitlenýär.
Aýlanýan nurbat
Kauçuk turba ölýär
Çig rezin material nurbat bilen hereket edilende, turbanyň diametri we galyňlygy bilen takyk ölçegde ölmek arkaly mejbur edilýär.Rezin ölülere ýakynlaşanda, temperaturanyň we basyşyň ýokarlanmagy bolup, ekstruder materialyň birleşmäniň görnüşine we gatylygyna baglylykda çişmegine sebäp bolýar.
Kauçuk turba ölýär
Wulkanizasiýa
Ekstruziýa prosesinde ulanylýan rezin wulkanizasiýa edilmänsoň, ekstruderden geçenden soň haýsydyr bir wulkanizasiýa görnüşini başdan geçirmeli bolýar.Kükürt bilen bejermek wulkanizasiýa üçin özboluşly usul bolsa-da, mikrotolkun bejergisini, duz wannalaryny ýa-da dürli ýyladyş görnüşlerini öz içine alýan häzirki zaman önümçiligi bilen beýleki görnüşler işlenip düzüldi.Amal taýýar önümi gysmak we gatylaşdyrmak üçin zerurdyr.
Wulkanizasiýa ýa-da bejeriş işini aşakdaky diagrammada görmek bolýar.


Iş wagty: Awgust-25-2022