"Suw şlangyny saýlamaly bolanlary şu ýere gözläň"

Langülläp ösmekrezin we plastmassa kärhanasyşlang öndürmekde 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan bir kompaniýa, şlang önümçiligimiz köp ugurlary öz içine alýar.Bu onýyllyklaryň dowamynda toplanan tejribe toplamagymyz we elmydama innowasiýa ruhumyzdyr, şonuň üçin suw geçirijimiziň artykmaçlyklarynyň eşidiljekdigine ynanýarys.

Suw şlanglary üçin iň möhüm zat näme diýip pikir edýärsiňiz?Sagdyn, ekologiýa taýdan arassa, çydamly we ýeňil diýip pikir edýärin.Biziň kompaniýamyz bu ugurda köp işleýärmaksat.

SYNETETIK RUBBER Gyzgyn suw şlangy

9967899c83bfb910f20f5e24ef90d31

SYNETETIK RUBBER Gyzgyn suw şlangykompaniýamyzyň täze ösüşi we täze turbasy, onuň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

1. Temperatura diapazony-60 ℃ TO 130 ℃

2. Örän çeýeligi, ýarylmagy, ozon, UV, abraziw garşylyk, ýag garşylygy

3. breakokary güýç güýji (6 gezekadaty rezin şlangdan has gowy)

4. Zäherli we ekologiýa taýdan arassa material

5.Zäherli dälýakylanda öndürilýän hlor

6. Dürli erginlerde izopropil alkogoly / alkogol samono / akartyjy / natrihipohlorit

7.30%has ýeňilgibrid şlang, 100% rezin material

Şlangymyz 100% sintetiki kauçuk zäherli materialdan ýasaldy.Bu agyr kanal, esasan, üçek işi ýaly agyr şertlerde ulanylýar.Strengthokary güýç, ýeňil agram, gowy eşik garşylygy, uzak ömri.3PS 1 ýa-da 4: 1 howpsuzlyk faktory bolan 300PSI WP.

Mundan başga-da, hyzmat edişimiz ilki bilen müşderi bolansoň, öndürýän turbalarymyz müşderileriň dürli zerurlyklaryna görä sazlanyp bilner.Müşderiler çeýeligi sazlap bilerler, garşylygy, suw basyşyny, ýokary temperatura garşylygy, reňk we ş.m. zerurlyklaryna görä sazlap bilerler.Bu, şübhesiz, size uly amatlylyk getirip biler.

Müşderilere hoş geldiňizbiziň bilen habarlaşyň!


Iş wagty: 23-2022-nji maý