Iň oňat bag şlangy ammary näme?(Siziň bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi)

Iň gowusy nämebag şlangyammar?

Gysga jogap: bu siziň zerurlygyňyza bagly.
Bu makalany okanyňyzdan soň, siziň üçin iň oňat bag şlangyny saklamak mümkinçiligini taparsyňyz.

Şlangy saklamak zerurlyklaryny öwreniň.

Haýsy şlangy saklamagyň iň amatlydygyny kesgitlemek üçin indiki soraglara jogap beriň:
1. Saklamaly şlangyň uzynlygy näçe?
2. Elleriňiz näçeräk güýçli?
3.Bir şlangy iki ýa-da has köp açyk suw kranlary bilen ulanmalymy?
4.Siziň şlangyňyzy ulanmak möhümmi?(mysal üçin hakyky zäherli däl şlangy ulanmak isleýärsiňiz, ýöne awtomatiki şlang rulonlary işlemek üçin öz şlanglary bilen gelýär).
5.Siz üçin has möhüm zat: estetiki ýa-da funksiýa?
6. Wagtyňyza baha berýärsiňizmi?
7.Býujetiňiz näme?
Jogap berildi?Gowy!Iň gowusyny saýlamaga taýynbag şlangyzerurlyklaryňyza görä saklamak çözgüdi.

Şlangy saklamak opsiýalary
Dürli şlang asgyçlary we şlang makaralary bar we siziň üçin iň gowusy, aýratyn islegleriňize bagly bolar (ýokardaky soraglara jogap bermek bilen kesgitlediňiz).

Şlang şkaflary, asgyçlar, stendler we küýzeler
Býudjetiňize we bezeg talaplaryňyza laýyk saýlamak üçin köp sanly bag şlangy saklaýjylary we şlang asýanlary bar.Plastmassa ýa-da metaldan ýasalyp, ýönekeý ýa-da gaty bezegli bolup biler.Jaýyňyzyň reňkine we stiline laýyk gelýänini aňsatlyk bilen saýlap bilersiňiz.
Olary birleşdirýän zat, şlangyňyzy asgyç bilen örtmek ýa-da şlangyňyzy eliňizde saklamak, seresaplylyk bilen aýlamak ýa-da arassa görünmek üçin aýlaw.

Şlang
Şlang şkaflary bolup biler
1.Manual, şlangyňyzy silindr görnüşli pyçak bilen gysýan ýeriňizde ýa-da
2. Baharyň ýa-da motoryň size şlang aýlaýan ýerinde yzyna çekip bolýan (awtomatiki).

El bilen şlang
El bilen şlangyň rulonlarynda şlangyňyzy eplençde ep-esli öwrüp bilersiňiz.
Uzyn şlanglar bilen gowy işlärler.Güýçli arkaňyz we güýçli eliňiz bar bolsa, şlangy saklamak zerurlyklary üçin gowy çözgüt bolup biler.

Yza çekilip bilinýän bag şlangy
Yza çekilip bilinýän bag şlangy, şlangyňyzy saklamak üçin iň amatly çözgütdir.Bahar bilen işleýän we batareýa bilen işleýän yza çekilip bilinýän şlang rulonlary hemişe şlangy öz içine alýar: şlangyň uzynlygy adatça 65-den 115 futa çenli üýtgeýär.
Şlangy diwara berkidilen gutudan çekýärsiňiz, bagyňyza suw berýärsiňiz, oňa şarpyk berýär we şlangyň özi ýene gutujyga öwrülýär.Aňsat-nohut-arassa we arassa!Gowşak eliňiz bar bolsa (ýa-da wagtyňyzy we arkaňyzy tygşytlamak isleseňiz) hökman şlangy alyň.


Iş wagty: Iýul-15-2022